Els treballadors de les empreses de Copcisa Corp han de respectar i complir en tot moment els valors i principis bàsics de comportament establerts en el Codi Ètic. Els principis bàsics es resumeixen en:

  • Respecte a la legalitat: Les activitats empresarials a Copcisa Corp es porten a terme amb estricte compliment de la legalitat vigent en cadascun dels àmbits i llocs on es desenvolupen.
  • Integritat: Les activitats empresarials i professionals es basen en el valor de la integritat i es desenvolupen d’acord amb els principis ètics de la honestedat, responsabilitat i transparència, evitant qualsevol pràctica que atempti contra la ètica empresarial.
  • Professionalitat: Tots els treballadors desenvolupen la seva activitat professional amb vocació de servei, seguint criteris de màxima solvència, rigor i excel·lència.
  • Respecte als drets humans: Tota actuació de Copcisa Corp i dels seus treballadors es desenvolupa sota el respecte als drets humans i les llibertats públiques incloses a la Declaració Universal dels Drets Humans.