El Codi Ètic té com objectiu establir els principis, comportaments, valors, pràctiques i conductes que han de regir i guiar les actuacions dels treballadors en particular i dels professionals en general que formen part d'alguna de les Societats integrants del grup Copcisa Corp, qualsevol que sigui la modalitat contractual que les pogués unir a aquesta Organització.

Aquest Codi, aprovat al 2015 i modificat darrerament al 2021, es configura com punt de partida del model d'ètica i comportament de la Companyia i entre els seus objectius hi ha també orientar com han de funcionar, no només les relacions entre treballadors, sinó també les actuacions d'aquests amb clients, accionistes, proveïdors, col·laboradors externs, institucions públiques i privades i amb la societat en general.

El Grup Copcisa Corp compta amb un òrgan, la Comissió de Seguiment de la Gestió del Risc, responsable de velar pel compliment del Còdi Ètic així com d'establir aquelles mesures preventives necessàries per a identificar, controlar i avaluar els possibles incompliments. A més, compta amb un Canal Intern d'Informació que permet comunicar de forma senzilla qualsevol tipus de conducta irregular que es pogués produir. Aquesta iniciativa, de gran transcendència, posa al servei de qualsevol persona una eina eficaç per a consultar dubtes o comunicar els possibles incompliments del Codi Ètic, així com de qualsevol conducta irregular o indeguda.

L'operativa del Canal Intern d'Informació ve recollida en el seu corresponent Manual que és el que estableix las regles de funcionament del mateix. La finalitat última del Canal és possibilitar que el personal de les societats que integren Copcisa Corp, autònoms, accionistes, persones pertanyents a l'òrgan d'administració o direcció, subcontractistes o proveïdors informin de qualsevol risc o incompliment del Codi així com de qualsevol incompliment normatiu o del Codi Ètic.

Com es pot informar?

El Canal Intern d'Informació està integrat per diferents vies, creades específicament per a permetre que l'informant, ja sigui empleat, proveïdor, subcontractista, client o col·laborador pogui realitzar les comunicacions oportunes.

Les vies de comunicació del Canal Intern d'Informació també permeten la presentació i posterior tramitació de comunicacions anònimes. No és obligatori proporcionar cap informació personal.

El Canal Intern d'Informació garantirà l'existència de les següents vies de presentació d'informacions o comunicacions:

 • Escrites:

  • Per correu postal dirigida a la Comissió de Seguiment de la Gestió de Riscos de Copcisa Corp c/Navas de Tolosa 161, 08224 Terrassa
  • O per mitjans telemàtics a través de la pàgina web de l'empresa:
 • Verbals:

  • Per via telefònica a través del número 937 454 400 sol·licitant contactar amb la Comissió de Seguiment de la Gestió de Riscos.
  • O per missatgeria de veu, a través de la pàgina web de l'empresa.
 • Presencials, mitjançant una reunió amb la Comissió de Seguiment de la Gestió de Riscos.

En fer la comunicació, l'informant podrà indicar un domicili, correu electrònic o lloc segur a l'efecte de rebre les notificacions.

Contingut de la comunicació

 • El tipus d'infracció o irregularitat que desitges denunciar.
 • Descripció dels fets i lloc on han tingut lloc.
 • Esmentar l'hora, la data i si és una cosa recurrent.
 • Documentació en qualsevol format, si tens accés a ella. En cas de no tenir accés a ella, però saps que existeix aquesta documentació, indica de quina informació es tracta i on es pot trobar.
 • Detalls de qualsevol mesura que hagis adoptat referent a la conducta inadequada.

En tots els casos, recomanem que reportis l'actuació de la forma més descriptiva i detallada possible, indicant referències a dies, incidents, fets i testimonis.